MENU
Aula_close Layer 1

Elevens udbytte af skole-hjem samarbejde

FORMÅL:

At give forældrene en så fyldestgørende orientering om deres barns skolegang, som muligt - samt at udveksle synspunkter om barnets skolegang i en ligeværdig dialog mellem lærerene/pædagogerne og forældrene. (Alt andet lige bør barnet deltage i samtalen)

 • Der tilbydes mindst én skole-hjem-samtale om året, men i øvrigt holdes møde om det enkelte barn efter behov.
 • I 0.klasse. deltager FRO og Troldhøjs pædagoger i én samtale og i 1. - 3. klasse. efter behov.
 • Eleverne i 8. klasse får to standpunktskarakter - den første karakter vil eleverne i 8. klasse få udleveret omkring 1. december og den anden karakter vil eleverne få udleveret inden sommerferien. 
 • 9. klasse får den første standpunktskarakter omkring 1. december og  2. standpunktskarakter får eleverne udleveret inden terminen maj/juni. 
 • Klasselæreren er koordinator for arbejdet og samarbejdet mellem lærerteamet og pædagogerne omkring klassen.

 

I skole-hjem-samtalerne skal der:

 • Evalueres over, i hvilket omfang eleven har nået de opstillede individuelle mål, socialt og fagligt. Elevplanen er udgangspunkt for samtalen.
 • Sættes mål for den kommende periode.

 

Forberedelsen af samtalerne (den løbende evaluering) sker gennem:

 • Klasselærerens elevsamtaler
 • Skriftlige samtaleark, hvor elever og forældre kan knytte kommentarer til de enkelte fag og de sociale kompetencer
 • Den skriftlige elevplan (den skriftlige elevplan skal være udviklingsrettet)
 • Portefølje/logbog eller lignende
 • Prøver/tests
 • Klassekonferencen

Samtalerne og samarbejdet mellem forældre, elever og skole, fritidsordning skal være udviklingsrettede og anerkendende for at sikre, at eleven udvikler sig bedst muligt.

Revideret den 20. februar 2012