MENU
Aula_close Layer 1

Resulter og nøgletal

Resultater og nøgletal fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik 

Indeholder følgende:

  • Elevtal: Data om antal elever i grundskolen, blandt andet fordelt efter skoletype, klassetrin og kommune. Tal for inklusion i folkeskolen findes også her.
  • Elevfravær: Se data for elevernes skolefravær, blandt andet fordelt efter om der er tale om fravær med tilladelse, ulovligt eller fravær pga. sygdom.
  • Personale og Økonomi: Find data om bl.a. antal ansatte, antallet af elever pr. lærer, andelen af personalets arbejdstid, der bruges sammen med eleverne og udgifter til folkeskolen pr. elev.
  • Nationale test: Se resultater fra de obligatoriske nationale test i dansk og matematik.
  • Elevtrivsel: Se opgørelser over elevernes trivsel på fire trivselsindikatorer, generel skoletrivsel, samt data for besvarelser af specifikke trivselsspørgsmål til eleverne.
  • Undervisningstimer: Data om planlagte undervisningstimer og hvor stor en andel af undervisningen, der dækkes af lærere med undervisningskompetencer i fagene.
  • Karaktergennemsnit: Data om prøve- og standpunktskarakterer i grundskolen og karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomiske forhold.
  • Ansøgning og overgang til ungdomsuddannelser: Data for ansøgninger til 10. klasse og ungdomsuddannelser, tal for uddannelsesparathedsvurderinger samt overgangsfrekvenser til 10. klasse og ungdomsuddannelser.